Elektroteknik – Orienteringskurs för tankfartyg

Kurskod S0806031
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-10 Kapitel V sektion A-V/1-1

Efter avslutad kurs skall den studerande ha den kunskap om tanksäkerhet, som förutsätts av de medlemmar av besättningen vilka är ansvariga för lasthanteringen.
Den studerande skall känna till tankfartygets konstruktion, säkerhet och lastens egenskaper.

Innehåll

– konstruktion och utrustning på tankfartyg
– karaktäristika för lasten
– giftighet
– risker
– förebyggande av riskmoment
– säkerhetsutrustning och personskydd
– miljövård
– fartygsverksamhet
– nödsituationer

Närvaro

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Dokumentering

Kursvitsord införs i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd). Kursintyg utfärdas på svenska och engelska. Tanksäkerhetscertifikat utfärdas av Trafiksäkerhetsverket.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar

Övrigt

Tanksäkerhetscertifikat är en förutsättning för praktik eller arbete som manskap på olje,- kem- eller gastankfartyg.

Utskriven 07 augusti 2020 kl 16:08