Elektroteknik – Elektronik 1

Kurskod E106502
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för analys och syntes av analoga elektroniska kretsar uppbyggda med passiva komponenter, dioder, transistorer och operationsförstärkare.

Innehåll

– Principfunktion för aktiva och passiva komponenter
– Diodkretsar
– Transistorförstärkarkopplingar
– Operationsförstärkarens egenskaper och tillämpningar
– Pulskretsar, oscillatorer
– Frekvensberoende kretsar, filter
– Återkoppling

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov. Laborations/simuleringsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Molin, B. (2001). Analog elektronik. Lund: Studentlitteratur. 533 s.

Artikelsamling.

Förkunskaper

Deltagit i kursen Teoretisk elteknik 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, simulering.

Utskriven 12 augusti 2020 kl 21:57