Elektroteknik – Maskin- och energiteknik 1

Kurskod E102103
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs (gäller både del 1 och del 2) skall studerande kunna:
– redogöra för de vanligaste inom elindustrin utnyttjade materialen och känner deras viktigaste egenskaper,
– välja ändamålsenliga delar, material och tillverkningsmetoder för de mekaniska element som ingår i mekaniska och elektriska produkter och vid valet utnyttja handböckernas materialtabeller,
– välja lämpliga maskiner för olika processer,
– beakta de krav, som olika maskiner ställer på installationen,
– redogöra för de vanligast förekommande metoderna för energiproduktion och energitransport.

Contents

Endast del 1
Materiallära
– egenskaper och standard för konstruktions-, kol-, legerade- och gjutstål
– stålets kristalluppbyggnad
– järn-kollegeringarnas tillståndsdiagram och spännings-töjningsdragram
– värmebehandlingsmetoderna och deras konsekvenser
– stålets viktigaste legeringsmetaller
– gjutjärnen
– kopparlegeringarnas och lättmetallernas egenskaper
– plaster
– keramer

Tillverkning
– de vanligaste bearbetnings-, hopfognings- och ytbehandlingsmetoderna (speciellt tunnplåtskonstruktioner)
– kännedom om de krav på materialet, som dessa metoder ställer och vilka egenskaper de ger åt slutprodukten

Mekanik och hållfasthetslära
– beskrivning av funktionsprinciperna för kompressorer, pumpar och värmeväxlare
– beskrivning av funktionen för hydrauliska system utgående från scheman samt funktionen för de vanligaste komponenterna i dessa system

Energiteknik
– Energiproduktion och energitransport

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Material

Enligt föreläsares anvisningar

Prerequisite

Fysik 1 och 2, Matematik 1 och 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, självstudier, övningar, projektuppgifter, eventuella studiebesök.

Utskriven 05 december 2020 kl 23:39