Elektroteknik – Brandskydd Basic

Kurskod M301104
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kunskaper i brandskydd i enlighet med STCW 2010, Section A-VI/1, Table A-VI/1-2

Contents

Brandbekämpningsorganisationen ombord
Larm, kontroll och övervakning
Brandkunskap, brandförlopp och brandspridning
Personlig skyddsutrustning
Tryckluftsapparat, handhavande, skötsel inkl. säkerhet
Förstahandssläckning
Allmän brandutrustning, fasta installationer ombord
Brandbekämpningsmetoder och släckmedel
Nödutrymningsvägar, konstruktioner och arrangemang
Genomförande av praktiska arrangemang för ovannämnda
internationella och nationella bestämmelser

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Material

Artikelsamling.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd kurs ger ett kursintyg. Godkänd / underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:16