Elektroteknik – Modellering och simulering

Kurskod E124101
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande behärska enkla metoder för att konstruera
matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av
numeriska verktyg för analys och simulering.

Innehåll

Grundläggande fysikaliska samband, balansekvationer, konstitutiva relationer.
Tillämpningar.
Numeriska verktyg för analys, simulering och visualisering.
Utvärdering av modeller.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftlig tentamen och/eller godkända övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Ljung, L. och Glad, T. (2004). Modellbygge och simulering. Lund: Studentlitteratur.
422 s.
Artikelsamling.
Uppgiftsbeskrivningar.

Förkunskaper

Programmering, Matematik 5, Fysik 1-4.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort.
U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkne-, programmerings-, och simuleringsövningar, projektuppgifter.

Utskriven 06 juli 2022 kl 23:00