Elektroteknik – Ångteknik och turbiner

Kurskod E122101
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kunskap om ångpannans och pannanläggningens uppbyggnad och
funktion, samt vara insatt i säkerhets- och miljöfrågor.
– ha grundkunskaper om turbintyper, -detaljer, -verkningssätt, reglering och
samkörning samt om olika turbinanläggningar och deras användning.

Contents

Ångteknik och pannor:
– Värmetekniska grunder, Mollier-diagram
– Värmeöverföring, värmeväxlare
– Pannans funktionsprincip
– Panntyper; konstruktion, kring- och säkerhetsutrustning
– Förbränning och bränslen
– Luftfaktor och rökgasanalys
– Energibalanser och verkningsgrader
– Miljöpåverkan, rökgasrening
– Vattenbehandling
– Reglersystem
Turbiner:
– Allmän turbinbeskrivning, ång- och gasturbiner
– Turbindetaljer och system
– Strömning i turbiner, energiomsättning
– Reglersystem, parallelldrift
– Säkerhetssystem
– Övervaknings- och fjärrstyrningssystem
– Drift och skötsel, revisioner
– Turbinanläggningar i kraftverk och fartyg
– Miljöfrågor

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen, godkända uppgifter

Material

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.
Artikelsamling

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 05 december 2020 kl 23:51