Elektroteknik – Teoretisk elteknik 1

Kurskod E104603
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar.

Contents

Årskurs 1 (4 SP)
Analys av likströmskretsar:
– Kretselement
– Nätreduktionsmetoder, transformationer
– Thevenins och Nortons teorem
– Matrismetoder
– Effekt
Analys av växelströmskretsar:
– Växelströmsbegrepp
– Visare
– Komplex impedans
– Effekt
– Frekvensbeorende kretsar, överföringsfunktioner, filter, resonanskretsar
Årskurs 2 (1 SP)
– 3-fas växelströmskretsar med balanserad och icke-balanserad last
– Kopplade kretsar, ömsesidig induktans, transformatorer

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Årskurs 1 (4 SP)
Skriftliga prov, ett för likströmskretsar och ett för växelströmskretsar. Inlämningsuppgifter.
Årskurs 2 (1 SP)
Skriftligt prov. Inlämningsuppgifter.

Material

Davidson, C. (2001). Elektriska nät. Lund: Studentlitteratur. 157 s. Eller senare upplaga.
Svoboda, J. A. och Dorf, R. C. (2013) Introduction to Electric Circuits. Wiley. 928 s.
Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Prerequisite

Deltagit i kurserna Matematik baskurs, Matematik 1-2 och Fysik 1.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar.

Utskriven 05 december 2020 kl 23:43